Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Peggy Lane.

Data publikacji: 28 sierpień 2018

Sklep internetowy https://peggylane.pl jest własnością Edyty Jezierskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Peggy Lane Edyta Jezierska, ul. Heligundy 12a, 30-398 Kraków. Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6762254825, REGON: 369553701.

Kontakt z właścicielem możliwy za pośrednictem adresu e-mail: edyta@peggylane.pl

§ 1

Objaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się nastepujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący , Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • PayPal – serwis płatności elektronicznych PayPal Polska Sp Z o.o. Ul. Emilii Plater 53

  00-113 Warszawa , NIP: 5252406419, REGON: 141108225

 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://peggylane.pl/regulamin.

 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym https://peggylane.pl.

 • Sprzedawca – Edyta Jezierska, prowadząca działaność gospodarczą pod nazwą „Peggy Lane Edyta Jezierska”, ul. Heligundy 12a, 30-398 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP: 6762254825.

 • Zamównienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Prowadząc działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego Sprzedawca dokonuje sprzedaży detalicznej. Klient ma możliwość dokonania wyboru zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Niniejszy regulamin stanowi zbiór praw i obowiązków stron umowy sprzedaży oraz określa zasady i warunki korzystnia ze Sklepu.

 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagane spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Konieczne będą: dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa, standardowy stystem operacyjny, posiadanie aktualnego adresu e-mail.

 4. Do zawarcia skutecznej umowy umowy kupujący jest zobowiązany podać swoje pełnie i kompletne dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, aktualny adres e-mail. Nie ma możliwości dokonywania zakupów anonimowo.

 5. Wszystkie ceny produktów na stonach Sklepu sa cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektoniczną

   1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Podstawowym zakresem usługi jest realizacja Zamównia przez Sprzedawcę.

   2. Sprzedawca zapewnia możliwość założenia konta w Sklepie oraz utrzymania go. Jego istnienie ma na celu gromadzenie danych historii zamówień Kupującego oraz jego danych osobowych. Kupujący ma możliwość zalogowania się do Konta przy użyciu swojego adresu e-mail oraz hasła, które sam utworzy przy pierwszej rejestracji.

   3. Założenie konta klienta jest możliwe poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Sklepie, przesyłanego automatycznie drogą mailową do Sprzedawcy. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa prowadzenia konta w Sklepie. Wyżej wymieniona umowa obowiązuje na czas nieokreślony z zastrzeżeniem iż Kupujący w każdej chwili może ją rozwiązać usuwając konto w Sklepie.

   4. Sprzedawca nie pobiera opłat za usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego. Umowy sprzedażowe zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne według cen produktów.

   5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by zapewnić poprawne funkcjonowanie Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich problemach z jego działaniem bądź innymi usterkami utrudniającymi korzystnie ze Sklepu.

   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i w związku z przepływem danych osobowych Sprzedawca zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych służacych odpowiedniemu zabezpieczeniu wykonywanych usług. W szczególności chodzi tutaj o zapobiegnięcie pozyskania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

   7. Kupującemu zapewnia się możliwość zgłoszenia reklamacji za pośrednictem poczty elektronicznej na adres e-mail: edyta@peggylane.pl. W treści reklamacjji powinien on podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpania nieprawidłowości związaniej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca w terminie do 14 dni ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i poinformować Klienta o jej rozstrzygnięciu na jego adres e-mail.

§ 4

Zasady składania zamówienia

 1. Kupujący musi mieć ukończone 18 lat.

 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.

 3. Przez zarejestrowanego klienta rozumie się osob, która posiada konto w Sklepie. Konto można założyć z poziomu zakładki „Strefa klienta” oraz w trakcie składania zamówienia.

 4. By złożyć zamównie Klient musi podjąć następujące kroki:

  * wybrać interesujący go produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, wybrać odpowiedni rozmiar produktu, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

  * przejść do zawartości koszyka,

  * wybrać formę dostawy zamówienia,

  * kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

  * zalogować się do swojego konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący nie posiada konta ma możliwość teraz go załóżyć po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,

  * wypełnić formularz zamównia podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia,

  * dokonać wyboru płatności za zamówienie,

  * zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu. Zaznaczająć odpowiedni checkbox Kupujący potwierdza iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale niezbędna do realizacji Zamówienia.

  * kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 5. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący ma możliowść dokonać zakupów rozmiarów standardowych. Jeżeli Kupujący chce skorzystać z usługi szycia na miarę (indywidualne zamówienie), powinien skorzystać z odpowiedniego formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Szycie na miarę” lub napisać bezpośrednio na adres sklep@peggylane.pl. W ww. formularzu zobowiązuje się podać swoje wymiary, wskazać wybrany przez siebie produkt ze Sklepu oraz zostawić numer kontaktowy celem omówienia szczegółów zamówienia. Kontakt ze strony Sprzedawcy nastąpi w przeciągu dwóch dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych oraz Szycia na miarę szczegóły zamówienia, termin oraz metody płatności są ustalane drogą telefoniczną lub poprzez wymianę wiadomości e-mail.

 6. W przypadku gdy Kupujący jako opcje płatności wybrał płatność elektroniczną za pomocą serwisu PayPal po kliknięciu przyciksku „Kupuje i płacę” Klient zostanie przekierowany na stronę firmową serwisu płatniczego. Po dokonianiu płatności, Kupujący zostanie przekierany z powrotem na stronę Sklepu gdzie pojawi się informacja z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest również potwierdzeniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.

 7. Jeśli Kupujący wybrał inną metodę płatności, po klinkięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie on automatycznie przeniesiony na stonę z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest potwierdzeniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.

 8. Za pośrednictwem Formularza zamówienia Kupujący zobowiązuje się podać prawdziwe dane osobowe tj. Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wątpliwości co do autentyczności podanych danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuje się powiadomić o wątpliwościach Kupującego, który niezwłocznie powinien wyjaśnić zaistniałą sytuację.

§5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Koszt dostarczenia zamównionego towaru pokrywa Kupujący.

 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  * za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal POLSKA Z O.O. ul. Emilii Plater 53,

  00-113 Warszawa, NIP: 5252406419, REGON: 141108225

  * za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy:

  18 1050 1445 1000 0091 2778 9155

 3. Kupujący może skorzystać z następującyć form dostawy zamówienia:

  * przesyłka kurierska (koszt: 16,50 zł; orientacyjny czas dostawy: 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia).

§6

Realizacja zamówienia

 1. W chwili złożenia przez Kupującego zamówienia ( patrz. §4 ) na jego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wraz z jego szczegółami tj. przedmioty zamówienia, datą realizacji etc.

 2. Czas realizacji zamówienia widoczny jest w opisie produktu. W przypadku zamówienia większej ilości produktów czas realizacji może się przedłużyć o dwa dni od najdłuższego terminu realizacji produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 3. Czas wykonania zamówienia liczony jest od momentu zapłaty za zamówienie.

 4. Po wykonaniu zamównia Sprzedawca zobowiązuje się przesłać na adres e-mail Kupującego potwierdzenia realizacji zamówienia. Za zrealizowane zamówienie uważa się takie, które zawiera zakupiony produkt, zapakowany, odpowiednio oznakowany i gotowy do odbioru przez firmę kurierską.

 5. Czas dostawy zrealizowanego zamówienia wynosi 2 dni robocze.

 6. Wybierając opcję przelewu na konto bankowe, Kupujący zobowiązuje się dokonać płatnosci za zamówienie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w teminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie Kupującego lub innej osoby trzeciej innej niż przewoźnik.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do zamówień na indywidualne zamówienie (Szycie na miarę). Odnosi się to do towarów wytworzonych pod indywidualne preferencje Kupującego, które są niemożliwe do odsprzedaży przez Sprzedającego.

 3. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie o swojej decyzji Sprzedającego. Można tego dokonać wysyłając oświadczenie pocztą na adres siedzimy firmy lub pod adres e-mail: edyta@peggylane.pl. Kupujący musi jedynie wysłać wiadomość z rządaniem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni.

 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem https://peggylane.pl/odstapienie/. Jego forma jest jedynie pomocnicza i Kupujący może skorzystać z innych form pisemnych ostąpienia od umowy.

 5. Jeżeli Sprzedawca stweirdzi, że produkt nie podlega wymianie zgodnie z art. 2 powyżej, odeśle go ponownie na koszt Kupującego.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w skutek użystkowania go w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charkateru, funkcjonalności produktu.

 7. Zerwanie plomb zabezpieczających znajdujących się na nowych produktach jest równoznaczne z rezygnacją Kupującego z prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Wymiana produktu i odpowiedzialność za wady

 1. Jeżeli właściwości (np. rozmiar) kupionego w Sklepie produktu okazały się nieodpowiednie dla Kupującego, może on dokonać wymiany produktu na inny okazując nienaruszone plomby na produkcie, który chce wymienić na inny.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady produktu lub wady prawne (rękojmia).

 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Kodeksu Cywilnego. Na tej podstawie Kupujący może zarządać od Sprzedającego wymiany towaru na wolny od wad, złożyć wniosek o obniżenie ceny lub o odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę określając swoje wymagania związane z wadą produktu w stosownym oświadczeniu. Formularz reklamacyjny dostępny jest pod adresem: https://peggylane.pl/reklamacja/

 5. Koszty przesyłki wymienianego produktu do Sprzedawcy oraz koszty wysyłki produktu w innym rozmiarze od Sprzedawcy do Kupującego ponosi Kupujący. Sprzedawaca wyśle do Kupującego wymieniony na inny rozmiar produkt dopiero po zaksięgowaniu płatności za koszty wysyłki. Wybór firmy oraz kosztów przesyłki spoczywa na Kupującym. Sprzedający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki niepolecone lub bez potwierdzenia odbioru.

 6. Sprzedawca odniesie się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu reklamacji za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Kontakt z właśnicielem sklepu jest możliwy za pomocą adresów: Edyta Jezierska, ul. Heligundy 12a, 30-398 Kraków lub edyta@peggylane.pl.

 7. W celu wymiany produktu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów wymiany.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodznenia roszczeń.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drogę postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

  * zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy,

  * zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą a Kupującym,

  * skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji połecznej, do której statuowych zadań należy ochrona konsumentów,

 3. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsumetn może szukać na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsumant może równeiż skorzystać z platformy ODR, która odstępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy zorstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umowych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i plików cookies pod adresem: https://peggylane.pl/cookie/.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, odwoływania ofert, promocji na stronie Sklepu bez uszczerbku dla interesów i praw nabytych przez Kupującego. Dokonując zakupów przed wprowadzeniem zmian przez Sprzedawce, Kupujący nabywa produkt po cenie i warunkach z dnia zakupu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed wprowadzeniem nowego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 3. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić zarejestrowanych klientów (posiadającym konto w Sklepie) o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem poczty elektornicznej co najmniej 14 dni przed datą opublikowania nowego Regulaminu. Jeżeli zarejestrowany Kupujący nie zgadza się z jego treścią, ma prawo odstąpić od umowy prowadznia konta usuwając konto lub pisemnie dostarczyć Sprzedawcy prośbę o usunięcie konta.